Tingimused

TEENUSE KASUTAMISE LEPING

1. Lepingu objekt
Lepingu objektis on kliendile tasuta osutatav intraneti teenus (edaspidi Intranet). Teenuse juurde kuulub alamdomeeninimi (piiratud  ajaks kliendile kasutada antud internetiaadress kujul kliendinimi.gintranet.com), kõvakettaruum mahuga kuni 50 mb ja gintranet.com kasutajakontod. Täpsem teenusekirjeldus on ära toodud gintranet.com koduleheküljel.

2. Lepingu osapooled
Teenusepakkuja - Gintranet.com
Klient - Eesti Vabariigis registreeritud Juriidiline isik või Organisatsioon, kellele teenust osutatakse

3. Poolte kohustused
 
3.1 Teenusepakkuja kohustub
3.1.1. Tagama Kliendile stabiilse Teenuse osutamise.
3.1.2. Hoidma Kliendi äri- ja muid saladusi juhul, kui need satuvad Teenuse osutamise käigus Teenusepakkuja valdustesse.
3.1.3. Tagama serveri võimalikult suure töökindluse.
3.1.4. Kõrvaldama füüsilise serveri rikked tööpäeval avastamisel hiljemalt 24 (kahekümne nelja) tunni jooksul arvates rikke info jõudmisest Teenusepakkujale või Kliendi teate kättesaamisest; rikke ilmnemisel öösel või puhkepäeval kõrvaldama selle hiljemalt 24 (kahekümne nelja) tunni jooksu esimesel tööpäeval alates kella 9:00-st.

3.2 Klient kohustub

3.2.1. Tõendama, et kõik Teenuse tellimisel Teenusepakkujale esitatud andmed on tõesed.
3.2.2. Mitte kasutama oma intranetis tarkvara, skripte, programme või muid rakendusi, mis koormavad, häirivad või kahjustavad serveri tööd, takistades Teenusepakkujat osutamast kvaliteetset Teenust, ning kõrvaldama need 2 tunni jooksul pärast Teenusepakkuja poolse märgukirja, faksi või elektronposti kättesaamist.
3.2.3. Mitte kasutama oma intranetti otstarbel, et saata rämpsposti, Eesti Vabariigis kehtivate seadustega vastuolus olevaid materjale ning kaaskodanikke hirmutavaid, halvustavaid või eksitavaid elektronkirju.
3.2.4. Mitte avaldama intranetis selliseid materjale või osutama selliseid teenuseid, mis on vastuolus Eesti Vabariigis kehtivate seadustega, muude õigusaktide ja/või heade tavade ning kommetega.
3.2.5. Hoidma saladuses Teenusepakkuja poolt Intraneti kasutamiseks antud autoriseerimis- ja muid koode.
3.2.6. Tegema pidevaid varukoopiaid kõikidest Intranetti salvestatud andmetest.
3.2.7. Mitte hoidma intranetis potentsiaalselt konfidentsiaalseid materjale või infot.
3.2.8. Mitte kasutama Intranetti tasuliste teenuste osutamiseks (näiteks erinevate dokumentide või info edastamiseks selle müügi otstarbel).
3.2.9. Tunnustama aspit.com omandiõigust ja autoriõigust Gintranet.com saidile ja pakutavale teenusele.

4. Lepingupoolte õigused

4.1 Kliendil on õigus
4.1.1 Nõuda Teenusepakkujalt stabiilse Teenuse osutamist.
4.1.2 Loobuda Teenuse kasutamisest sellest vastavasisulise teate edastamisega.

Teenusepakkujal on õigus

4.1.3 Nõuda Kliendilt käesoleva lepingu täitmist.
4.1.4 Kustutada Kliendi kasutajakonto ja Intranet, kui 1 kuu jooksul pole toimunud ühtegi sisselogimist või kui klient on kahjustanud GIntranet.com mainet või kui klient hoiab/on hoidnud Intranetis ebaseaduslikke või mitte talle kuuluvaid materjale või rikub muul viisil antud lepingut või seadusi.
4.1.5 Piraattarkvara või kriminaalse sisuga materjalide hoidmise kahtluse korral see koheselt serverist kustutada.
4.1.6 Näidata Klientide nimekirja oma koduleheküljel.
4.1.7 Näidata Kliendi Intranetis erinevaid reklaammaterjale.

5. Teenusepakkuja vastutust välistavad tingimused

5.1 Andmesidepakkujale kuuluvate sideliinide riketest tekkinud viivituste või muude Klienti häirivate tagajärgede eest.
5.2 Teenusepakkujast sõltumatult tekkinud elektrikatkestustest või serveririkkest põhjustatud viivituste või muude Teenuse osutamist takistavate või häirivate tagajärgede eest.
5.3 Kliendi poolt Intranetis säilitatavate ja/või avaldatavate materjalide sisu ja sellest tulenevate varaliste, majanduslikevõi õiguslike tagajärgede eest.
5.4 Kliendi poolt tahtlikult või ettevaatamatusest Teenuseosutajale antud vale või eksitava informatsiooni tõttu tekkinud kahju eest.
5.5 Kolmandate isikute poolt tahtlikult või ettevaatamatusest tekitatud kahju eest. Loodusnähtustest või -katastroofidest tingitud häirete eest, mis teevad võimatuks lepingu täitmise ja/või hävitavad riist- ning tarkvara serveris või takistavad sellele juurdepääsu.

6. Poolte vastutus
6.1.Teenusepakkuja ei ole vastutav Kliendi materiaalse kahju eest, mis tuleneb teenuse kasutamisest või mittekasutamisest. Antud teenuse kasutajaks registreerumisega kinnitab Klient, et on tutvunud ja täielikult nõus kõikide Intraneti kasutamise tingimustega.
6.2 Kõigis muudes vastutuse küsimustes lähtuvad lepingupooled Eesti Vabariigi seadusandlusest.

7. Teated
7.1. Käesolevast lepingust tulenevad Kliendi ja Teenusepakkuja vahelised teated ning märgukirjad peavad olema esitatud kirjalikult ning edastatud faksi või elektronposti teel, välja arvatud juhtudel, kui teate iseloom on üldinformatiivne ning ei sea kummalegi poolele õiguslikke kohustusi või ei vabasta neist kohustustest.

8. Lepingu kehtivus
8.1 Käesolev leping Kliendi ja Teenusepakkuja vahel jõustub hetkest, mil Klient on Teenusepakkujalt kätte saanud autoriseerimiskoodid, mis võimaldavad Kliendil koheselt Teenust kasutama hakata.
8.2 Vajutades nupule "Tellin TASUTA Intraneti!" kinnitab Klient, et on lepingu tingimustest aru saanud ja aktsepteerib neid täielikult.

9. Lepingu muutmine
9.1. Lepingu muudatused jõustuvad selles näidatud kuupäeval.

10. Muud sätted
10.1 Lisateenused on vabatahtlikud ja neid maksustatakse hinnakirja alusel. Lisateenusteks võivad olla täiendav andmemaht ja muud teenusega seotud tooted.